Катедра “ Текстил и кожи ” към ХТМУ-София

2244

СПЕЦИАЛНОСТТА “ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЕКСТИЛА И КОЖИТЕ”

Завършилите специалността “Химична технология на текстила и кожите” успешно могат да се реализират във фирми за производство на текстилни материали, както и в кожарски, кожухарски, обувни и галантерийни произвоства.
Обучението по специалността се провежда в две образователно-класификационни степени:
БАКАЛАВЪР – срок на обучение 4г.
МАГИСТЪР – срок на обучение 1г.
и образователна научна степен
ДОКТОР – срок на обучение 3г.

На студентите владеещи чужд език / английски, немски, испански и френски / за срок от 6 месеца се предоставя стипендия по програма ERASMUS за изработване на дипломна работа в университети в Германия, Португалия, Гърция и др., с които специалността има традиционно утвърдени връзки.

От четери години е въведена кредитна система, с което димпомите за завършено образование са съпоставими с европейските и се издават европейски дипломни приложения на английски език.

Процесът на обучение

Процесът на обучение по химична технология на текстила включва усвояване на теорерични знания относно строежа и свойствата на влакната, процесите за производство на химични влакна, процесите на облагородяване на текстилните материали и тяхната връзка с областите на приложението им.
Цялостният цикъл на обучение се допълва от придобитите практически опит и умения, в резултат на които се формират инжинер-химици способни да решават задачи от технологичен или научноизследователски вид.

Обучението по химична технология на кожите влючва усвояване на теоретични знания и практически умения за технологиите на кожаро-кожухарското производство, както и тези на обувното и галантерийното производство.
Така подготвените инжинер-химици с успех могат да работят като технолози във фирми с широк спектър от дейности, както и в научноизследователските лаборатории.

Едновременно със създавенето на Висшия химикотехнологичен институт през 1953г. е създадена и катедра “Технология на влакната и кожите”, коята през 1967г. се разделя на две – “Технология на текстилното облагородяване и химични влакна” и “Технология на кожите и изделия от кожи”. И двете катедри са били единствени в страната за обучение на инжинер-химици за текстилните и кожаро-кожухарските предприятия и комбинатите за химични влакна. През 2001г. двете катедри отново са обединени като “Текстил и кожи”. Общо броят на завършилите студенти до настояция момент е 3 000 специалисти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТИЛНА ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

История

В продължение на близо 50 години катедра “ Текстил ” е единственият център в България за подготовка на инженер-химици за текстилната промишленост и производството на химични влакна. През този период тя е водещ център и на научните изследвания в тази област.Основана е през 1953 г. като катедра “Технология на влакнестите материали” с две специалности: “Технология на текстилното облагородяване” и “Технология на кожите”.

Преподавателска дейност

Днес направление “Текстилна химия и технология” е единственото място в България, където се обучават инженер-химици – бакалаври и магистри за текстилната ни промишленост и заводите за химични влакна.

Научноизследователска дейност

Научноизследователската дейност е богата и разнообразна, включва съвременни методи и средства за облагородяване на текстилните материали, в това число химична и структурна модификация, материали и технологии за биообработка.

Към направлението през 1994г. е създадена акредитирана изпитвателна лаборатория за изпитване на текстилни материали, багрила, текстилни спомагателни средства и материали за битова химия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕКСТИЛНА ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ”

Доц. Д-Р Инж. Виолета Цветкова Василева
Ръководител на катедра „ТЕКСТИЛ И КОЖИ”

доц. д-р инж. В.Василева

Родена в град Мездра. Завършва висше образование във ВХТИ-София през 1969 г., специалност “Технология на химичните влакна и текстилното облагородяване”.

През 1971 г. постъпва на работа в катедрата като химик по НИС към направление облагородяване на текстилните материали. Професионалното й израстване преминава през различни нива на научен сътрудник и е свързано с изработване и защита на дисертационен труд през 1981 и получаването на научната степен “Доктор инженер”. През периода 1991-1994 г. е ст.н.с. ІІ ст. по НИС, след което преминава на работа към института. От 1996 г. е доцент към катедра “Текстилна химия и технология”

Проф. Д-Р Инж. Росица Илчева Бечева

проф. д-р инж.
Р.Бечева

Родена в гр. Харманли. Завършва висше образование по специалност Химична технология на влакнестите материали във ВХТИ-София през 1971 г. От 1972 г. е редовен докторант към катедра “Технология на химичните влакна и текстилното облагородяване”, като през 1975 защитава докторска дисертация по багрене на гелни ПАН влакна. От 1976 г. до 1990 г. работи като научен сътрудник по НИС към същата катедра. През 1991 г. е избрана за доцент, а през 2007 г. за професор.

Доц. Д-Р Инж. Екатерина Иванова Терлемезян

доц. д-р инж.
Е.Терлемезян

Родена е в град София. През 1967 година завършва висшето си образование в Химикотехнологичния институт (ХТИ) – специалност “Технология на текстилното облагородяване и химичните влакна”. През 1969 година започва редовна докторантура към катедрата в направление “Химични влакна”, която защитава през 1973 година. От 1974 година е научен сътрудник по НИС към ХТИ, а през 1989 година се хабилитира, като ст. н.с. ІІ ст. към НИС. От 1997 година е доцент към катедра “Текстилна химия и технология”и Центъра по екология. Участва в обучението на студенти от специалностите Текстил и Екология и опазване на околната среда.

Доц. Д-Р Инж. Димитър Иванов Пишев

доц. д-р инж.
Д.Пишев

Роден в град Гоце Делчев. През 1970 година завършва висшето си образование в Химикотехнологичния институт (ХТИ) – специалност “Технология на химичните влакна”. През същата година е назначен за технолог в завод за полиамидни влакна – град Видин. През 1972 година започва редовна докторантура към катедра “Текстил”, която защитава през 1976 година. От 1975 година е научен сътрудник по НИС към ВХТИ, а през 1990 година се хабилитира, като ст. н.с. ІІ ст. към НИС. От 1996 година е доцент към катедра “Текстилна химия и технология”.

Доц. Д-Р Инж. Анна Любенова Георгиева

доц. д-р инж.
А.Георгиева

Родена е в град София. Завършва висше образование във ВХТИ-София, специалност “Технология на химичните влакна и текстилното облагородяване” през 1969 година. Работи като технолог три години в завод “Осми март”-град София. През 1973 година постъпва на работа като химик в НИС при ВХТИ, катедра “Текстилна химия”. През 1980 година чрез конкурс е избрана за научен сътрудник. През 1986 година защитава докторска дисертация.

Доц. Д-Р Инж. Върбинка Радкова Луканова

доц. д-р инж.
В.Луканова

През 1976 година завършва висше образование по специалността “Технология на химичните влакна и текстилното облагородяване” при ВХТИ-София и постъпва на работа като химик в НИС, катедра “Текстилна химия”, а от 1987 година чрез конкурс е избрана за научен сътрудник. През 1989 година защитава докторска дисертация на тема: “Намаляване степента на затепване на вълнени изделия”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ
“ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖИТЕ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ”

История

Специалността “Технология на кожите” е основана през 1953 г. в рамките на катедра “Технология на влакнестите материали”.

През 1967 г. е създадена нова катедра “Технология на кожите и изделия от кожи” и като такава съществува до 1999 г.

Преподавателска дейност

Понастоящем по специалността се обучават студенти за получаване на образователни степени бакалавър, магистър и доктор. Тяхното обучение включва:

В степен бакалавър студентите получават познания за свойствата на материалите, използвани в кожарската и обувна промишленост, технология на кожарското и кожухарско производство, моделиране, конструиране и технология за производство на изделия от кожи.

Научноизследователска дейност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ
„ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖИТЕ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ”

Доц. Д-Р Инж. Димитрина Кирилова Иванова

доц. д-р инж.
Д.Иванова

Родена в гр.София. През 1972 г. завършва висшето си образование в ВХТИ – София, специалност „Технология на кожарското и кожухарско производство”. От 1972 до 1973 г. работи по разпредление във фабрика „Велур”, гр.Ловеч като технолог в експериментална база. След това постъпва в ИОККГП, София. През 1971 г. защитава кандидатска дисертация в областта на кожарското производство. Първоначално работи в секция „Материали за обувното производство”, а от 1971 г. като научен сътредник І ст. В секция „Кожухарска”. От 1985 г. след конкурс постъпва във ВХТИ – НИС – София. От 1989 г. е гл.асистент в катедрата. През 1997 г. се хабилитира като доцент.

Доц. Д-Р Инж. Калина Стефанова Мутафчиева

доц. д-р инж.
К.Мутафчиева

Родена в гр. Луковит. През 1965 г. Завършва висшето си образование в ВХТИ – София, специалност „Технология на кожите” До 1967 г. работи като химик в обувната секция на НИТИКОП, София. През 1967 г. постъпва като асистент в катедра „Технология на кожите и изделия от кожи”. От 1969 г. е старши асистент, а от 1973 г. – главен асистент. През 1976 г. защитава кандидатска дисертация. През 1983 г. е хабилитирлана по научна специалност „Художествено моделиране и оформяне на шиваши изделия, облекла и обувки” с научно направление „Конструиране на изделия от кожи”. Доц.Мутафчиева е специализирала в ВУТ, гр.Злин, Чехия през 1972 г., МТИЛП – Москва, през 1978 г. и КТИЛП – Киев през 1983 г.

Доц. Д-Р Инж. Розета Евтимова Лозанова

доц. д-р инж.
Р.Евтимова

Доц. Розета Евтимова е родена в гр.София През 1964 т. завършва ХТИ – София, специалност „Технология на кожите”, след което постъпва на работа по разпределение в „Обединени обувни заводи” като технолог. През 1965 г. с конкурс постъпва на работа във ВХТИ – София, катедра „Технология на влакнестите материали и кожите+. През 1969 г. става старши асистент, а през 1972 г. – главен асистент. През 1978 г. защитава дисертация в областта на лепилата и лепенето. През 1988 г. се хабилитира за доцент по „Технология на обувното и галантерийно призводство”. Доц Евтимова е била член на редакционната колегия на списание „Кожи и обувки” и е член на ТК по стандартизация.

Гл.Ас. Инж. Маргарита Маринова Колева

гл.ас. инж
М.Колева

Родена е на 21 март 1961 г. През 1985 година завършва висшето си образование в Химикотехнологичния институт (ХТИ) – специалност “Технология на кожите и изделия от кожи”. През същата година е назначен като в катедрата. През 1993 г. е назначена като асистент в катедра “Технология на кожите и изделия от кожи” към ВХТИ, а през 2000 година е повишена в степен на главен асистент.

Ст. Ас. Д-Р Инж. Дарина Иванова Желева

ст.ас д-р инж.
Д.Желева

Родена на 16.04.1975 г. в гр. Елхово, Ямболска област. През 1998 г. завършва ВХТИ, София, специалност „Технология на каучука”. През 1999 г. печели конкурс за редовна докторантура към същата катедра. През 2003 г. защитава докторска дисертация на тема: „Реологични свойства на напълнени каучукови смеси и технологични добавки”.

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Общежития

ХТМУ разполага с над 1500 легла, намиращи се в блокове № 20, 37, 42А и 60Б. Те са напълно достатъчни за задоволяване на жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие.
Блокове № 20, 37 и 42 А са предназначени за несемейни студенти. Стаите в тях са с 3 легла, но докторантите и, по възможност, отличните студенти от горните курсове се настаняват по двама в стая.

В блок 60 Б, който се състои преди всичко от боксониери и гарсониери, се настаняват семейни учащи се. Известен брой гарсониери има и в бл. 20.

Cтудентските общежития се стопанисват от “Дирекция Студентски общежития” към Университета, а определянето на условията и реда за ползване и класирането на кандидатите става от Комисия по социално битовите въпроси на учащите се, ръководена от Административния секретар на Университета, 70 % от членовете й са студенти и докторанти.

Стипендии

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, ръководена от Административния Секретар на Университета, която се назначавана в началото на всеки семестър със заповед на Ректора. 50 % от членовете на тази комисия са студенти – членове на Студентския съвет. Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. Всеки семестър стипендия получават около 400 студента.
Основните критерии, по които става класирането на кандидатите са доходът на член от семейството и успехът на студента от предходния семестър.
Част от средствата за стипендии – до 3 % се заделят за отпускане на еднократни социални помощи на студенти с тежко семейно и материално състояние.

Спортно – оздравителна база

Спортна база Катедра “Физическо възпитание и спорт” предлага 15 вида спорт, разполага с добра материална база – 10 тенис-корта, игрище за футбол, игрище за бейзбол, 3 закрити зали ( за фитнес, тенис на маса, волейбол, баскетбол).

Има отбори по тенис на маса, футбол, карате, волейбол, баскетбол, плуване.

Почивно-оздравителна база ХимикоТехнологичният и Металургичен Университет разполага с две почивно-оздравителни станции – на морския бряг, в непосредствена близост до гр. Несебър и планинска в с. Рибарица в тетевенския Балкан.

Станцията в гр. Несебър се намира непосредствено на морския бряг в района на студентските лагери между Несебър и Равда и се състои от дву-, три- и четириместни бунгала с прекрасен изглед към морето.

Всеки летен сезон в него на смени почиват над 550 преподаватели и служители на Университета и членове на семействата им.

Част от леглата се предоставят за ползване от студенти и докторанти.

Инфо